بسته عادی

( ویژه سایتهای شخصی، شرکتی و خبری )

پلن اساتید

( ویژه سایتهای آموزشی )

پلن فروشگاهی

( ویژه سایتهای فروشگاهی )